REGULAMIN KONKURSU z okazji „10-lecia Zgranej Rodziny"

REGULAMIN KONKURSU „10-lecie Zgranej Rodziny”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Kampol Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy pod adresem: ul. Długa 25, 66-008 Świdnica (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000227962, NIP: 9290054048 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, jego przebiegu, a także nadzoru nad przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzcy oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Konkurs odbywać się będzie podczas „10-lecia Zgranej Rodziny” na hali CRS w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 41, w dniu 16.03.2024 w godzinach 12-16 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

7. Definicje:

Uczestnik – osoba pełnoletnia, która wypełniła kupon konkursowy wpisując wszystkie pola podczas Czasu Trwania Konkursu

Organizator – firma Kampol sp. z o.o. właściciel marki Merynos.pl, adres: 66-008 Świdnica, ul. Długa 25

 

Nagroda główna – Koc dziany MIA w kolorze grafitowym o wartości 420zł brutto (zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień 16.03.2024r.)

Nagrody pocieszenia – nagroda w postaci vouchera rabatowego na kwotę 50zł do wykorzystania w sklepie www.MERYNOS.pl za zakupy powyżej 200zł, ważny do 31.03.2024r.

 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko Uczestnicy, którzy wypełnią kupon konkursowy wypisując wszystkie pola i zaakceptują niniejszy Regulamin.

2. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie w Czasie Trwania Konkursu.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin.

6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

9. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia do Konkursu zgodnie z Regulaminem, może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi w formie pisemnej i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.       Przystępując do Konkursu Uczestnik ma za zadanie zgadnąć, ile wyrobów wełnianych wyprodukowała w miesiącu lutym 2024 firma Kampol, wpisując wartość w postaci liczby na kuponie konkursowym zawierająca się w przedziale od 1.000 do 10.000 sztuk

2.       Kupon Konkursowy zawiera kilka pól do wypełnienia:

- Imię

- Nazwisko

- Numer telefonu

- Adres email

- Podpis

- Wynik – odpowiedź na Pytanie Konkursowe

3.       Aby Kupon Konkursowy był ważny muszą być uzupełnione wszystkie pola.

4.       Uczestnik wypełniając Kupon Konkursowy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.       Każdy Uczestnik może wypisać tylko 1 kupon Konkursowy.

6.       Jeśli Uczestnik wypełni więcej niż 1 Kupon Konkursowy, wtedy wszystkie jego Kupony nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

7.       Uczestnik po wypisaniu Kuponu Konkursowego wrzuca go do urny dostępnym na stoisku Organizatora.

8.       Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe, będzie opublikowana na social mediach Organizatora, tj, na Facebooku i Instagramie, w dniu konkursu, czyli w sobotę 16.03.2024 między godz. 16 a 18.

9.       Organizator ma maksymalnie 3 dni robocze na sprawdzenie Wyników Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy

10.   Zwycięzcą zostaje osoba, która prawidłowo odpowiedziała na pytanie konkursowe.

11.   W przypadku, jeśli żadna osoba nie odpowie prawidłowo, zwycięża osoba, która była najbliżej prawidłowego wyniku.

12.   W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe, to wszystkie z tych osób otrzyma równorzędne Nagrody Główne. Gdyby natomiast żadna z osób nie odpowiedziała prawidłowo, a kilka osób miała identyczny wynik najbliższy prawidłowej odpowiedzi, wtedy nagroda zostanie rozlosowana wśród tych osób.

§ 4 Nagrody

1. Organizator przewiduje 1 Nagrodę Główną i nieograniczoną ilość Nagród Pocieszenia.

2. Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na Pytanie Konkursowe lub był najbliżej prawidłowego wyniku, wygrywa Nagrodę Główną. Zostanie o tym fakcie powiadomiony przez Organizatora w formie wiadomości email oraz sms wysłanej przez Organizatora na adres mailowy i telefon podany przez Uczestnika na Kuponie Konkursowym a także na social mediach Organizatora (Facebook oraz Instagram), na których to zostanie podane jedynie Imię i Nazwisko Zwycięzcy.

3. Organizator przewiduje nieograniczoną ilość Nagród Pocieszenia, czyli dla wszystkich pozostałych Uczestników Konkursu, którzy nie zdobyli Nagrody Głównej.

4. Uczestnicy, którzy zdobędą Nagrodę Pocieszenia zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości email przez Organizatora na adres mailowy podany przez Uczestnika na Kuponie Konkursowym.

5. Organizator zastrzega, że powiadomienie o wygranej następuje wyłącznie w formach opisanych powyżej i tylko te formy powiadomienia stanowią podstawę roszczenia przyznania nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

7.Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu następnego dnia po ogłoszeniu Wyników Konkursu i ustali sposób odbioru Nagrody Głównej. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł odebrać Nagrody osobiście, Organizator wyślę ją kurierem na własny koszt na adres ustalony ze Zwycięzcą, na terenie Polski.

8. W przypadku, jeśli w ciągu 7 dni Zwycięzca nie odpowie na telefon lub email lub nie odbierze Nagrody, Organizator wyłoni kolejną osobę, która była najbliżej prawidłowego wyniku i jej przekaże Nagrodę Główną. W przypadku nie odebrania Nagrody Głównej przez kolejną osobę, Organizator przekaże Nagrodę trzeciej osobie z kolejności.

9. W sytuacji, gdyby żadna z 3 pierwszych osób nie odebrała Nagrody, zostanie ona przekazana na następny konkurs Organizatora.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w formie pieniężnej.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu na adres: Kampol Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy ul. Długa 25, 66-008 Świdnica lub e-mailem: [email protected] z dopiskiem „Konkurs na 10-lecie Zgranej Rodziny”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz telefon osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 2 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami,

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, na stoisku Organizatora w hali CRS podczas „10-lecia Zgranej Rodziny” oraz na stronie internetowej Organizatora www.MERYNOS.pl w zakładce „BLOG”.

2. Na potrzeby niniejszego Konkursu, Uczestnik zobowiązany będzie, podczas wypełniania Kuponu Konkursowego, o którym mowa w § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu podać określone dane osobowe. Podanie ich jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów nagród.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Kampol Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy danych osobowych podawanych podczas wypełniania Kuponu Konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Kampol Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Pismo z prośbą o zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email [email protected] lub listem poleconym na adres Organizatora.

5. Uczestnik wypełniający Kupon Konkursowy wyraża zgodę na zapisanie się do newslettera na stronie www.MERYNOS.pl. Uczestnik w każdym momencie może wypisać się z newslettera, bez podania przyczyny.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Nagród.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.