STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W
KAMPOL SP. Z O.O.


INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH PERSONALNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w KAMPOL SP. Z O.O. jest: ZARZĄD KAMPOL SP. Z O.O., tel. +48 68 3273651, email: [email protected];

2)zgodnie z art. 37 ust 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających w zakładzie KAMPOL SP. Z O.O.;

3) dane osobowe przetwarzane w KAMPOL SP. Z O.O. są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu obsługa kadrowa pracowników, zgodnie z obowiązującym obowiązkiem podatkowym i statystycznym, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów przez osoby uprawnione;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w KAMPOL SP. Z O.O. mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na |podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w KAMPOL SP. Z O.O. będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań na podstawie: ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (E) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję jamową Rady 2008/977/WSiSW;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego Udanych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzje ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w KAMPOL SP. Z O.O. przysługuje prawożądania od administratora danych osobowych (dane administratora pkt. 1) dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w KAMPOL SP. Z O.O. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) dane osobowe przetwarzane w KAMPOL SP. Z O.O. na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.